กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 08-1466-2093นางสาวจริน โพลงเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาววรรณพร โยธานารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นางลมัย ศรีเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพร จงจิรวงศา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวมะลิ นาคก้อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวพรพรรณ ไพโรจน์
พนักงานธุรการหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

10 กุมภาพันธ์ 2564แผนปฏิบัติการ ปี 2564 สพฐ.
08 กุมภาพันธ์ 2564การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


รูปภาพกิจกรรม กลุ่มนโยบายและแผน

พรพรรณ ภาพและข่าว


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th