กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 08-1466-2095นางนิพา พงษ์สมถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

22 กุมภาพันธ์ 2564การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา


รูปภาพกิจกรรม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th