กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 08-1466-2092นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวพาณี ทองนิล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางวาสนา พรมเสน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางพยอม รุ่งสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรพิมล ประทุมตัง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวสุกัลญา ไทยบริรักษ์
พนักงานธุรการหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

testtest


รูปภาพกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

test

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th