ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [24]                   วันที่ [19 กุมภาพันธ์ 2564]                    เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลดไฟล์ 184182327520210222_033847.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th

 login
หนังสือแจ้งโรงเรียน