กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 08-1466-2092นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวพาณี ทองนิล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางวาสนา พรมเสน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางพยอม รุ่งสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรพิมล ประทุมตัง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวสุกัลญา ไทยบริรักษ์
พนักงานธุรการหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th