กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 08-1466-2092



นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา







นางสาวพาณี ทองนิล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ









นางวาสนา พรมเสน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ









นางพยอม รุ่งสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ









นางสาวพรพิมล ประทุมตัง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา









นางสาวสุกัลญา ไทยบริรักษ์
พนักงานธุรการ



หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th