กลุ่มอำนวยการ
โทร. 0814662096นางพนัชกร แปลงศรี
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางทวีทรัพย์ สินปรีดี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางณัฐชนกภรณ์ กมลสุข
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวดรุณีวรรณ อารีรอบ
พนักงานพิมพ์

นายสุรเดช ม่วงจีน
ธุรการ

นายพยนต์ ฉ่ำมาก
ธุรการ

นายไพศาล สัพพัญญ
ช่างไฟฟ้า

นายสมเกียรติ คชประดิษฐ์
ช่างสี

นายถาวร ตลับเงิน
ช่างสี

นายโกมล เป้าเทศ
ช่างสี

สุชาดา ทิพย์ละมัย
แม่บ้านหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th