กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 08-1466-2097นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นางอรชา อิ่มละมัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ วัติเรก
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นายดาวรุ่ง แย้มอุทัย
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสมหมาย ศรีกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวสโรชา เกตุแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางวราภรณ์ สำลี
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางจิรัฐิติ เทพทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางเพลินพิศ เอี่อมสมร
เจ้าพนักงานพัสดุหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th