ผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1นายฉลาด สาโยธา
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1นางวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี


นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุธัญญา วาดเขียน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

นางสาวจริน โพลงเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นางนิพา พงษ์สมถ้อย
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา


 นางพนัชกร แปลงศรี
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th