ทีมบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
E-mail : s@gmail.com
โทร. 08-5199-6651


นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
E-mail : mayuree_net2517@hotmail.com
โทร. 08-9579-2018นายสุธรรม เลิศพคุณวงศ์
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
E-mail : sutham2306a@gmail.com
โทร. 06-2494-6335


นางกนิษฐา ช่างถม
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
E-mail : Kirati5150@gmail.com
โทร. 06-3765-6453

นางวัชรี ศรแก้ว
นิติกร ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
E-mail : Paw13watcharee@gmail.com
โทร. 08-6819-4704


นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
E-mail : yensuk1964@gmail.com
โทร. 08-1994-8760

นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
E-mail : Songkran.pa@gmail.com
โทร. 08-1757-5925

นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : benja3749@gmail.com
โทร. 08-9411-1637

นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
E-mail : Jaratpak1962@hotmail.com
โทร. 08-1780-7968


นางนิภา พงษ์สมถ้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail : nipapongsomtoy@gmail.com
โทร. 08-3064-7718

จ่าเอก วิชา รอดแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail : wi_cha@gmail.com
โทร. 09-1763-5756

นางสาววรรณพร โยธานารถ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
E-mail : wannapk@hotmail.com
โทร. 0890231741


นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
E-mail : noi.supitcha09@gmail.com
โทร. 08-1984-0872

นางสาวกรองเพชร เหล่าหล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : kr25557@gmail.com
โทร. 08-1385-6865 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th