ทิศทางการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1วิสัยทัศน์


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพด้านการศึกษา 4.0 ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา ปลอดภัย และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐาน ความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ


        1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีจิตอาสา และปลอดภัย บนพื้นฐาน ความเป็นไทย น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
         2. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
         4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
         5. พัฒนาและจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         6. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม วิจัย และเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร และการจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

         7. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการทั้งในระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนให้เป็นองค์กรคุณภาพ


เป้าประสงค์


         1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีจิตอาสา และปลอดภัย บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
         2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
         3. ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
         4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นผู้นำทางวิชาชีพ
         5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
         6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม การวิจัย เครือข่ายความร่วมมือ มาใช้ในการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนรู้          7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพ และสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา


ค่านิยมองค์กร SMART SMART


                                                                                             System - ระบบดี                                        Safety – มีความปลอดภัย
                                                                                             Modernization - สำนักงานสวย                    Moral Service minded - ยึดถือคุณธรรม ใส่ใจให้บริการ
                                                                                             Accuracy - เน้นความถูกต้อง                        Academic leader - เป็นผู้นำทางวิชาการ
                                                                                             Academic leader - เป็นผู้นำทางวิชาการ       Relevant - เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
                                                                                             Technology – เทคโนโลยีทันสมัย                Transparent - โปร่งใสตรวจสอบได้


จุดเน้น


        1. เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี
        2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
        3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ต้องอ่านออก เขียนสวย
        4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู และจิตอาสา
        5. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูงขึ้น
        6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัย
        7. ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ
        8. 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน หรือ 1 กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
        9. สสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th