ทิศทางการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามนโยบาย กรอบมาตรการ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ทิศทาง และแนวทางในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้


วิสัยทัศน์


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21


พันธกิจ


        1. พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
        2. พัฒนาครูเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ และสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้
        3. พัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นครูของครู
        4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
        5. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่มีมาตรฐาน


เป้าประสงค์


        1. ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
        3. ผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นครูของครู
        4. สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น
        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ


ค่านิยมหลัก 5 Excellent


                                                                                             Excellent Moral                      - มีคุณธรรมที่เป็นเลิศ
                                                                                             Excellent Wisdom                  - มีปัญญาที่เป็นเลิศ
                                                                                             Excellent Public mind             - มีจิตสาธารณะที่เป็นเลิศ
                                                                                             Excellent Collaboration          - มีส่วนร่วมที่เป็นเลิศ
                                                                                             Excellent Organization           - เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ


จุดเน้น


        1. เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี
        2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
        3. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน
        4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และจิตสาธารณะ
        5. ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย
        6. ครูมีนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
        7. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
        8. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ
        9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th