คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม

กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร (ict)
กลุ่มอำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา