นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ
ผอ.สพป.สระบุรี เขต1

 

 

สถิติการกล่าวหาข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปและทุจริตของเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต 1 ปี 2564

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริต 2564

รายงานการวิเดราะห์ความเสี่ยงเกี่ยการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564(รายไตรมาส)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2560
ร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ.2564


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564


สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563


รายงานผลการปสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มงานอำนวยการ ปี พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มสมัคร เป็นผู้ส่งข่าว/ประกาศ


คู่มือส่งข่าว/ประกาศ สพป.สระบุรี เขต 1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ครั้ง
ประกาศ การยกเลิกขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 27 หลัง

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ

 


แผนปฏิบัติการปี 2564


แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)


พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th