กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-1466-2095นางสาวสุธัญญา วาดเขียน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลจ่าเอก วิชา รอดแดง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางสุณี พึ่งแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ จุลละครินทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวมณทกานต์ อุ่มน้อย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางอุรุชา แจ้งศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางชนินทร พันธุ์หล้า
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวโชติกา เปิ่นก๋ง
เจ้าพนักงานธุรการหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th