กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 08-1466-2093นางสาววรรณพร โยธานารถ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวมะลิ นาคก้อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางลมัย ศรีเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพร จงจิรวงศา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวพรพรรณ ไพโรจน์
พนักงานธุรการหนังสือแจ้งโรงเรียน


รูปกิจกรรม


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obecmail.obec.go.th