โรงเรียนในอำเภอเมืองสระบุรี

                                                    โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ
                                                    โรงเรียนวัดถนนเหล็ก โรงเรียนวัดป่าสัก
                                                    โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก โรงเรียนวัดนาร่อง
                                                    โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
                                                    โรงเรียนวัดหนองยาวสูง โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
                                                    โรงเรียนวัดทุ่งสาริกาฯ โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ
                                                    โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดห้วยลี่
                                                    โรงเรียนวัดบ้านกล้วย โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
                                                    โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย
                                                    โรงเรียนวัดเขาจำปา โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง
                                                    โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้