โรงเรียนในอำเภอหนองแซง

                                                    โรงเรียนวัดไก่เส่าฯ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
                                                    โรงเรียนวัดเขาดิน โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
                                                    โรงเรียนวัดหนองสองห้อง โรงเรียนวัดหนองทางบุญ
                                                    โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ โรงเรียนวัดหนองกีบม้า
                                                    โรงเรียนวัดหนองสีดา โรงเรียนวัดหนองหัวโพ