โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

                                                    โรงเรียนวัดห้วยบงฯ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
                                                    โรงเรียนวัดป่าคา โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
                                                    โรงเรียนวัดสุนันทาราม โรงเรียนวัดแพะโคก
                                                    โรงเรียนวัดท่าวัว โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
                                                    โรงเรียนวัดมงคล โรงเรียนวัดพุแค
                                                    โรงเรียนวัดวังเลน 2 โรงเรียนวัดหนองหว้า
                                                    โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม โรงเรียนหน้าพระลานฯ
                                                    โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านเขารวกฯ
                                                    โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว