คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

             คู่มือ แนวปฏิบัติและขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และหนังสือรับรองผู้รับเงินบำนาญ
             คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
             คู่มือการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ One Stop Service การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่า รักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
             คู่มืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ (One Stop Service)
                          - การขอหนังสือพระราชทานเพลิงศพ
                          - การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                          - การขอหนังสือรับรอง