19-08-2021แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุกนเสมอภาค) ย้อนหลัง
19-08-2021การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
19-08-2021ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
20-07-2021การประชุมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564
15-06-2021ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
1   2   3   4   5       Next