1 กันยายน 2564การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 สิงหาคม 2564การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 สิงหาคม 2564การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กรกฎาคม 2564การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 พฤษภาคม 2564ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
1   2   3       Next