29 กรกฎาคม 2564แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
27-07-2021รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดหาความเสี่ยงการทุจริต สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
21-07-2021การดำเนินการตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20-07-2021การประชุมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564
14 กรกฎาคม 2564ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .....
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]