ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [187]                   วันที่ [15 ตุลาคม 2564]                    เรื่อง : แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด [แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ]


ดาวน์โหลดไฟล์ 159254751920211015_013653.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th