ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [188]                   วันที่ [15 ตุลาคม 2564]                    เรื่อง :  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายละเอียด [ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี]


ดาวน์โหลดไฟล์ 204793746920211015_020628.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th