ข่าวแจ้งโรงเรียน


ลำดับที่ [288]                   วันที่ [4 กรกฎาคม 2565]                    เรื่อง : การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด [สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการเลิกสถานศึกษา]


ดาวน์โหลดไฟล์ 154495557020220704_052223.pdf


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.sbr1@obexmail.obec.go.th