30 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านพุซาง โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนบ้านธารทองแดง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป
30 พฤษภาคม 2565 นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
28-29 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้ความรู้ ในการเป็นข้าราชการครูและจรรยาบรรวิชาชีพที่ดี
26 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (รอบ 6 เดือนแรก)
25 พฤษภาคม 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทบทวนการกำหนดแนวทาง การพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]