26 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
24 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ และนางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน
21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนางสาวเพ็ญลักษณ์ ธนะเพียร ครูโรงเรียนวัดหนองคล้า (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เก็บของมีค่า (สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ มูลค่า 30,000 บาท) ส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมต่อไป
21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดม่วงน้อย ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนอน ให้กับเด็กชายสุกฤษฎ์ นิลประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เนื่องจาก เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
1   2   3   4   5       Next

[LOGIN]